Математика онлайн
FIZMA.neT - математика онлайн
Hosting Ukraine Hosting Ukraine Hosting Ukraine Hosting Ukraine Hosting Ukraine Hosting Ukraine Hosting Ukraine Hosting Ukraine Hosting Ukraine Hosting Ukraine
Призначення кнопок панелі онлайн розрахунків
Генерувати - виконується постановка задачі (у довільні поля вносяться випадкові числа. Задача має єдиний розв'язок)
Розрахувати - перевіряється правильність розв'язування довільної задачі (Виводиться повідомлення про неправильні значення)
Перевірити - перевіряється правильність розв'язування згенерованої задачі (Виводиться повідомлення про неправильні значення)
Мінікалькулятор дозволяє виконувати прості розрахунки. Виберіть, при потребі, функцію. Внесіть у перше поле вираз (в тому числі і з дужками)
2*(2+2). Натисніть = і результат з'явиться у другому полі. Кнопка 0 дозволяє округлити результат до чотирьох значущих цифр. Кнопка < дозволяє перенести результат у перше поле.

Похідна

Десяткові дроби Звичайні дроби Онлайн-розрахунки
Графічне представлення
Дано функцію f(x) та точку х0. Знайдіть похідну цієї функції f'(x) та обчисліть її значеня в заданій точці f '(х0).
Можна знаходити похідні лише від степеневої функції, функцій ln x, Sin x та Cos x 

f(x)=

 

x


 

;

 

x0= ;

 

f '(x)=

 

x


 

;

 

f '(x0)= .

Поняття похідної Wikipedia
Це динамічний малюнок GeoGebra.
Червоні елементи можна змінювати

Геометричний зміст похідної. Диференціал
Операція знаходження похідної функції називається диференціюванням.
Приріст аргументу та функції

Нехай функція y=f(x) задана на деякому інтервалі (a; b). Візьмемо довільну точку х0  (a; b) і надамо їй довільного приросту аргументу Δх (число Δх може бути як додатнім так і від’ємним), але такого, щоб точки х0 і х0+Δх належали інтервалу (a; b). Тоді значення функції f(x) в точці х0+Δх буде рівним f(х0+Δх).

Означення. Вираз Δy=f(х0+Δх)–f(х0) називається приростом функції f(x) в точці х0.

Означення похідної

Означення. Якщо існує границя відношення приросту функції Δy до приросту аргументу Δx, за умови, що Δx прямує до нуля, то ця границя називається похідною функції f(x) в точці х0

.

Похідна позначається .

Геометричний зміст похідної
Таблиця похідних

Похідна функції в даній точці дорівнює тангенсу кута нахилу дотичної до функції в цій точці f '(x0)=tg α=k.

Рівняння дотичної до функції f(х) в точці х0 записується так: y=f(x0)+f '(x0)(x-x0). Це рівняння можна представити у вигляді y=kx+b .

Механічний (фізичний) зміст похідної

Коли задано функцію шляху S=S(t) то перша похідна від неї за часом дасть функцію швидкості St'(t) = v(t).

Похідна від функції швидкості по часу дасть функцію прискорення  vt'(t) = a(t).

Друга похідна від шляху по часу рівна прискоренню тіла в даний момент часу St''(t) = a(t).

Похідну можна використати і для інших фізичних величин, які характеризують швидкість проходження певних процесів. Так сила струму характеризує швидкість проходження заряду I=Δq/Δt. Тому можна сказати, що функція сили струму буде похідною по часу від функції заряду I=qt'.

Правила диференціювання

Таблиця похідних Wikipedia. Правила диференціювання
Похідні функцій можна знаходити користуючись означенням. Але такий спосіб є не зручним, і тому на практиці похідні знаходять користуючись таблицею похідних (див. таблицю) та правилами диференціювання (їх є чотири).

Якшо u, v - диференційовні функції, С - стала,
то правила диференціювання записуються так (див. з права):

Похідна складеної функції

Нехай задано функції y=f(t) і t=g(x). Тепер підставимо другу функцію у першу.

Означення. Функція y=h(x)=f(g(x)) називається складеною функцією (суперпозицією або композицією) функцій відносно функцій f і g.

Наприклад, y=Sin2x – складена функція, бо вона є суперпозицією функцій y=u2; та u=Sin x.

Формула для знаходження похідної складеної функції записується так: (f(g(x)))'=f '(g(x))·g'(x).

Диференціал функції. Наближені обчислення

Означення. Диференціал – головна, лінійна частина приросту функції. Позначається dy (див. рисунок).

Якщо значення функції f в точці x обчислити складно, але існує "дуже близька" до неї точка x0=x-Δx, в якій значення цієї функції легко обчислюється, то для знаходження наближеного значення функції f в точці x використовують формулу наближених обчислень f(x)≈f(x0)+f '(x0)Δx.


Hosting Ukraine