Математика онлайн
FIZMA.neT - математика онлайн
Hosting Ukraine Hosting Ukraine Hosting Ukraine Hosting Ukraine Hosting Ukraine Hosting Ukraine Hosting Ukraine Hosting Ukraine Hosting Ukraine Hosting Ukraine
Призначення кнопок панелі онлайн розрахунків
Генерувати - виконується постановка задачі (у довільні поля вносяться випадкові числа. Задача має єдиний розв'язок)
Розрахувати - перевіряється правильність розв'язування довільної задачі (Виводиться повідомлення про неправильні значення)
Перевірити - перевіряється правильність розв'язування згенерованої задачі (Виводиться повідомлення про неправильні значення)
Мінікалькулятор дозволяє виконувати прості розрахунки. Виберіть, при потребі, функцію. Внесіть у перше поле вираз (в тому числі і з дужками)
2*(2+2). Натисніть = і результат з'явиться у другому полі. Кнопка 0 дозволяє округлити результат до чотирьох значущих цифр. Кнопка < дозволяє перенести результат у перше поле.

Коло та його елементи Wikipedia

Десяткові дроби Онлайн-розрахунки Графічне представлення
Графічне представлення задачі
Відомі деякі елементи кола. Заповніть поля, які можна обчислити.

r = ;
d = ;
Центральний кут
α = ° = радіан;
Вписаний кут
β = ° = радіан;

Довжина кола
l = ;
Довжина дуги
lα = ;
Площі
S = ;
Ssek = ;
Sseg = ;

Коло

Рис. 1. Коло та його елементи
r - радіус; d - діаметер;
a - січна; b - дотична;
D - точка дотику; CD - хорда;

Означення. Колом називається геометричне місце точок площини, рівновіддалених від заданої точки (центру) кола (рис.1).

Означення. Відстань від довільної точки на колі до його центру називається радіусом кола (рис.1).

Означення. Відрізок, який сполучає дві точки кола і проходить через центр називається діаметром кола (рис.1).

Довжина діаметра кола дорівнює двом радіусам.

Означення. Коло називається одиничним, якщо його радіус дорівнює одиниці.

Означення. Довжина одиничного кола позначається через радіан.

Одиничне коло є одним з основних об'єктів тригонометрії.

Перетин прямої з колом

Означення. Пряма, яка має з колом дві різні спільні точки називається січною (рис.1).

Означення. Пряма, яка має із колом лише одну спільну точку називається дотичною, а спільна точка – точкою дотику (рис.1).

Це динамічний малюнок GeoGebra.
Червоні елементи можна змінювати

Коло та його елементи
Теорема. Радіус (діаметр) кола, який проведений в точку дотику перпендикулярний дотичній (рис.1).

Хорда

Означення. Відрізок, який сполучає дві точки кола, називається хордою (рис.1).

Властивості хорд

- Якщо хорди рівновіддалені від центра кола, то вони рівні.

- Якщо хорди рівні, то вони рівновіддалені від центра кола.

- Більша з двох хорд знаходиться ближче до центру кола.

- Хорда, яка проходить через центр є діаметром кола

- Найбільша хорда є діаметром.

- Якщо діаметр ділить хорду навпіл, то він перпендикулярний їй.

- Якщо діаметр перпендикулярний хорді, то він ділить її навпіл.

- При перетині двох хорд добуток відрізків, на які ділиться одна з них точкою перетину, дорівнює добутку відрізків іншої.

Дуги та кути у колі

Означення. Будь-які дві точки A і B на колі розбивають його на дві частини, кожна з цих частин називається дугою (рис.2).


Рис. 2. Дуги та кути у колі
∪AC, ∪ABC - дуги;
<AOC - центральний кут;
<ABC - вписаний кут

Якщо дві сторони кута проходять через ці дві точки, то говорять, що кут спирається на дугу (стягує дугу).

Рівні дуги стягуються рівними хордами.

Дуги, отримані між паралельними хордами, рівні.

Означення. Кут, вершина якого лежить у центрі кола, а сторони перетинають це коло у двох точках, називається центральним кутом (рис.2).

Означення. Кутовою мірою дуги кола називається кутова міра відповідного центрального кута.

Сума кутових мір двох отриманих дуг дорівнює 360o або радіан. (в залежності від одиниць вимірювання)

Кути як правило вимірюють у градусах або радіанах.

Для заданого кола кутова міра дуги пропорційна її довжині:

Означення. Кут, що утворюється дугою кола, що дорівнює по довжині радіусу кола, приймається за 1 радіан.

Означення. Півколо – це дуга для якої відрізок, що сполучає її кінці, є діаметром

Теореми про кути в колі

Означення. Кут, вершина якого лежить на колі, а сторони перетинають це коло у двох точках, називається вписаним у коло (рис.2).

Теорема. Вписаний у коло кут, сторони якого проходять через дві дані точки кола, дорівнює половині центрального кута, проведеного в ці точки, або доповнює половину центрального кута до 180o (рис.2).

Ця теорема може бути сформульована по іншому:

Теорема. Вписаний в коло кут дорівнює половині центрального кута, який спирається на та саму дугу в середині кута (рис.2).

Наслідок. Вписані кути, що спираються на одну й ту ж дугу, рівні.

Наслідок. Кути, що спираються на діаметр, дорівнюють 90 °.


<AED = ½(∪AB-∪CD)
Рис. 5. Кут між січними

<AEB = ½(∪AB+∪CD)
Рис. 4. Кут між хордами

<ABC = ½∪AB
Рис. 3. Кут між хордою і дотичною
Теорема. Кутова міра кута, між хордою і дотичною до кола, проведеної через кінець хорди, дорівнює половині кутової міри дуги, що лежить в даному куті.

Теорема. Кутова міра кута між хордами дорівнює напівсумі кутових мір дуг, що належать даному куту, та відповідному вертикальному куту.

Теорема. Кутова міра кута між січними дорівнює піврізниці дуг, що лежать в даному куті.

Відрізки дотичних до кола, проведених з однієї точки, рівні та утворюють рівні кути з прямою, що проходить через цю точку і центр кола.

Теорема. Через три точки, що не лежать на одній прямій, можна провести коло, і притому тільки одне.

Круг та його елементи


Рис. 6. Круговий сегмент


Рис. 5. Круговий сектор

Означення. Геометричне місце точок, віддаль від яких до центра кола не перевищує радіус, називається кругом.

Означення. Область круга, обмежена двома радіусами й дугою називається сектором.

Означення. Область круга, обмежена хордою та дугою, називається сегментом.

Формули пов’язані з колом та кругом

Діаметр кола: d = 2r, де: r - радіус кола.

Довжина кола: l = 2 π r = π d.

Довжина дуги кола: l_alpha~=~{pi r alpha^circ}/{180}~=~r alpha,~~~alpha^circ - кут в градусах, alpha - кут в радіанах.

Площа круга S~=~pi r ^ 2~=~{pi d ^ 2}/{4}.

Площа сектора S_sek~=~{pi r ^ 2 alpha^circ}/{360}~=~{r ^ 2 alpha}/{2}.

Площа сегмента S_seg~=~{r ^ 2}/{2} ({pi alpha^circ}/{180}~-~Sin alpha^circ)~=~{r ^ 2}/{2} (alpha~-~Sin alpha).

Загальне рівняння кола із центром в точці А(xo;yo) та радіусом r : (x - xo)2 + (y - yo)2 = r 2.


Hosting Ukraine